SAVAK ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران پیش از انقلاب، چگونه دستگاهی بود؟

Spread the facts!


 
ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران پیش از انقلاب، چگونه دستگاهی بود؟ در برخورد با مخالفان چه رفتاری داشت و تا چه حد در انجام وظیفه‌ای که به آن محول شده بود، کارآمد بود؟
مهمان‌های برنامه: احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوم ساواک، عرفان قانعی‌فرد تاریخ‌نگار، سعید شاهسوندی زندانی سیاسی هم در دوره پهلوی دوم و هم در جمهوری اسلامی و مصطفی مدنی، زندان سیاسی در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.


از ساواک چه می‌دانیم؟ ساواک تا چه در حد در ماموریت خود موفق بود؟ از ساواک در ماه‌ها و سال‌های اول بعد از انقلاب چه باقی ماند؟
مهمان‌های برنامه: احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوم ساواک، عرفان قانعی‌فرد تاریخ‌نگار، سعید شاهسوندی، زندانی سیاسی هم در دوره پهلوی دوم و هم در جمهوری اسلامی و مصطفی مدنی که او هم زندان سیاسی در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است.

موقعیت ساواک در انقلاب ۵۷
استفاده از مذهبیون علیه نیروهای چپ

در رد ادعا های ثابتی ، مقام ارشد ساواک شاه

….

Be the first to comment

Leave a Reply