Secret of Rose راز گلسرخ

February 19, 2014   0

ویژه برنامه بمناسبت چهلمین سالگرد اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان که برای نخستین بار برخی از شاهدان با صدای آمریکا مصاحبه کردند.