پوشش ویژه خبری انقلاب و خیزش سراسری مردم   ایران علیه جمهوری کودک کش اسلامی >UpRising Updates

Spread the facts!

IranOnline supports the struggle of the people of Iran for Freedom and Equality. #MahsaAmini #StopKillingChildreninIran

شعار مرگ بر خامنه‌ای بسیج و حکومت بچه‌کش در تظاهرات زاهدان – جمعه
شعار زنان در تظاهرات زاهدان: چه باحجاب چه بی‌حجاب،‌ پیش به سوی انقلاب
مصاحبه با منصور حکمت: “ضرورت مبارزه با مذهب” ــ عروج و افول اسلام سیاسی ـ

….