جوینده

Spread the facts!

.بله جوینده یابنده است. پس بگرد تا بگردم