فیلم مستند: «لنین، ای فرشته رحمت»؛ انقلاب اکتبر و چپ ایران

Spread the facts!