Haj Mohammad Reza Pahlavi Shah of Iran حاج محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران

Spread the facts!

رشد اسلام سیاسی و خوانش نو از متون مذهبی که در حسینیه ارشاد و به طور خاص با شریعتی اوج گرفت، زمینه‌هایی نیز در منطقه داشت. دهه چهل و پنجاه شمسی درست مصادف با دورانی است که در منطقه نیز جنبش‌های اسلام گرای ضد استعماری در حال رشد بودند.

از آنجایی در آن دوران اسلام گرایی و اسلام سیاسی رقیبی برای جنبش‌های مارکسیستی به شمار می‌آمد، نه حکومت ایران نه حتی کشورهای غربی، برای فعالیت این نحله‌ها حداقل در مقاطعی ممانعت ایجاد نمی‌کردند.

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی می‌گوید با وجود اینکه ساواک و شاه می‌کوشیدند فعالان مذهبی و حسینیه را رقیبی برای چپ‌ها معرفی کنند اما این به معنای توطئه و همدستی   مذهبی‌ها با ساواک نبود

مورخین معتقدند این بلکه نقشه برژنیسکی مشاور امنیتی کاخ سفید برای ایجاد سپر اسلامی در مقابل شوروی سابق بود که توسط ساواک  با نظارت شاه به اجرا درمیآمد و در نهایت اوضاع از کنترلشان خارج شد و شرکای مذهبی شاه تمامی قدرت سیاسی را از آن خود کردند و فاتحه پادشاه و سلطنت را یکجا خواندند

حسینیه ارشاد؛ زادگاه ‘شیعه پهلوی’ یا ‘شیعه مدرن’؟

Pahlavi Style Shia

 

 

 

….

Be the first to comment

Leave a Reply