گاندو، نمادِ ابتذال جمهوری اسلامی را بهتر بشناسیم Gando, Sons of Islamic Third Reich

Spread the facts!

Gando, Sons of Islamic Third Reich.

گاندو، نمادِ ابتذال جمهوری اسلامی را بهتر بشناسیم

بررسی اهداف حکومت اسلامی از تهیه و پخش سریال تلویزیونی گاندو، جای مرحوم گوبلز رئیس دستگاه دروغپردازی هیتلر خالی

….

Be the first to comment

Leave a Reply