منتخبی از برنامه های دکتر فرهنگ هلاکویی

 

 دکتر فرهنگ هلاکویی

Dr. Farhang Holakouee

Dr. Farhang Holakouee has three Master Degrees in Economics, Psychology and Marriage, Family and Child Counseling and a Ph.D. in Sociology

 

 

مبانی و اصول اولیه پول و ارز / در این شرایط اقتصادی چگونه ارزش دارایی خود را حفظ نماییم؟

مجموعه گفتگوهایی در رابطه با پول، ارز، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران