ادبیات فارسی

 اشعار فروغ فرخزاد

 تنها صداست که می ماند
 
   
The IranOnline.com