ادبیات فارسی

 اشعار فروغ فرخزاد

 گریزانم از این مردم
 
   
The IranOnline.com