ادبیات فارسی

 اشعار فروغ فرخزاد

 کسی که مثل هیچکس نیست
 
   
The IranOnline.com