ادبیات فارسی

 اشعار فروغ فرخزاد

 به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد


 
 
   
The IranOnline.com